טפסי ארנונה

 

בעמוד זה רוכזו עבורכם טפסי ארנונה כללים וטפסי הנחה בארנונה.

ניתן למלא את הטפסים באופן מקוון באינטרנט או להוריד אותם ולמלא ידנית.

על מנת לקבל את כל המידע על ההנחות בארנונה ניתן לצפות בחוברת הארנונה שנשלחה לתושבי חיפה בדואר.

 

טפסי ארנונה כלליים

 

שם הטופס

קישור לטופס מקוון

קישור לטופס PDF

בקשה למתן אישור לטאבו

 

הוראת קבע לתשלום ארנונה

 

הודעה על שינוי דייר

הודעה על קניית /מכירת נכס

 

בקשה להחזר יתרת זכות(גביה)

בקשה לבדיקת נכס (פיקוח)

 

ביטול הוראת קבע באמצעות הבנק

 

הצטרפות לניכוי ארנונה באמצעות תלוש משכורת עיריית חיפה

 

דברי הסבר -  הנחה  לפי מבחן הכנסה

 

פטור מארנונה עפ"י סעיף 5 (י) לפקודת מיסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 "מוסד מתנדב לשירות הציבור"

 

  

טפסי הנחה בארנונה

 

 

 סוג ההנחה בארנונה

 הזכאים להנחה

שיעור

ההנחה

מסמכים נדרשים/

הערות

קישור לטופס מקוון

קישור לטופס PDF

בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק (ט.30)

כל מי שעונה לתנאים המצוינים בטופס

בהתאם למקרה

בהתאם למקרה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת כספים (ט.10)  

כל מי שעונה לתנאים המצוינים בטופס

בהתאם למקרה

בהתאם למקרה

 

בקשה להנחה בארנונה בגין נכס ריק  

 

פטור מלא

אישורי חברת חשמל על צריכת החשמל בנכס בתקופה המבוקשת

 

 

הנחת אזרח ותיק (ט.40) 

 מחזיק שהנו אזרח ותיק

(העומד במבחן הכנסה  חודשים ממוצעת)

30% מוגבל  לשטח עד 100 מ"ר)

צילום תעודת זיהוי, הכנסותיו והכנסות הגרים עמו מכל מקור

 

 

 אזרח ותיק המקבל

 גמלת הבטחת הכנסה (ט.40)

לפי חוק אזרחים ותיקים, המקבלים גמלת השלמת הכנסה.

100% (מוגבל  לשטח עד 100 מ"ר)

אישור המוסד לביטוח לאומי

 

 נכה (אי כושר השתכרות

         75% ומעלה) (ט.10) 

נכה המתקיים מקצבת ביטוח לאומי בלבד, או מקצבת זקנה ובתנאי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה.

 

     

   80%

אישור המוסד לביטוח לאומי.

 

 י ל ד   נ כ ה (ט.10) 

הורה לילד נכה, לרבות ילד במשפחת אומנה (עד גיל 18) המקבל גמלת דמי מחיה מהמוסד לביטוח לאומי.

33% (עד 100 מ"ר)

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלה לילד נכה

 

 

 נכה 90% -  נכות רפואית (ט.10) 

נכה בעל דרגת נכות רפואית מוכרת עפ"י כל דין בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו דרגת נכות 90% ומעלה כאמור.

 

      40%   

 

 

 

 

אישור המוסד לביטוח לאומי.

 

 ע י ו ו ר (ט.10) 

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד

     90%

תעודת עיוור

 

עולה חדש (ט.10) 

עולה חדש עד 24 חודשים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים

ואזרח שניתנה לו תעודת אזרח עולה מהמשרד לקליטת עלייה.

90%

(עד 100 מ"ר)

תעודת עולה (ההנחה ניתנת לתקופה של עד 12 חודשים)

 

תעודת אזרח עולה

 

משפחה שבראשה

הורה עצמאי(ט.10) 

"משפחה שבראשה הורה עצמאי" כהגדרתה בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי (ילד עד גיל 18), הורה עצמאי לילד המתגורר איתו ומשרת בשירות סדיר,  מתנדבת בשירות הלאומי, כל עוד הם משרתים ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה.

20%

צילום תעודת זהות/הסכם גירושין

 

הבטחת הכנסה ביטוח לאומי (ט.10) 

מקבל קצבה להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, ובלבד שהחל לקבלה לפני ה-1.3.03 ולא חלה הפסקה בת שישה חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה מאותו יום.

70%

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה

 

הבטחת תשלום דמי מזונות (ט.10) 

מקבל תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות, ובלבד שהחל לקבלה לפני ה-1.3.03 ולא חלה הפסקה בת שישה חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה מאותו יום.

70%

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה

 

 

גמלת סיעוד (ט.10) 

מקבל "גמלת סיעוד" מהמוסד לביטוח לאומי

70%

אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה

 

חסיד אומות עולם (ט.10) 

חסיד אומות העולם ובן זוגו

66%

אישור "חסיד אומות העולם"

 

 

"אסיר ציון" (ט.10) 

המקבל תגמול כ"אסיר ציון"

100% (עד 100 מטר)

אישור המוסד לביטוח לאומי

 

בן משפחת "הרוג מלכות" (ט.10) 

בן משפחה של "הרוג מלכות"

66% *

אישור המוסד לביטוח לאומי

 

 

נכה רדיפות הנאצים (ט.10) 

מקבל גמלה

66% *

אישור משרד האוצר, אישור זכאות לפיצויים ממשלת גרמניה

 (B.E.G) או ממשלת הולנד

(WUV)

 

 

הנחה עפ"י הכנסה חודשית ממוצעת (ט.10) 

 

40%-90% עפ"י הכנסה ומס' הנפשות

כמפורט בטופס הבקשה

 

הנחה לסטודנטים (ט.10) 

 

בקשה להנחה ניתן להגיש רק במידה וחשבון הארנונה מתנהל על שם הסטודנט. לשינוי הרישום יש להצטייד בהעתק חוזה שכירות. יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף האישורים הבאים: א. אישור עדכני מהמוסד להשכלה גבוהה+מערכת שעות לימוד שבועיות. ב. תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נומבמבר, דצמבר 2011 או תצהיר בפני עו"ד/ביהמ"ש על גובה ההכנסה, במידה והסטודנט לא עבד בחודשים הנ"ל יש לצרף גם אישור המוסד לביטוח לאומי על מעמד לא עובד.

 

 

הנחה ל"נזקק"  (ט.20) 

מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחד מאלה:

א.   טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו

ב.   אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי

עפ"י החלטת הוועדה

כמפורט בטופס הבקשה

 

חיילים (ט.10) 

חיילים בשירות חובה

פטור עד 70 מ"ר

אישור על שירות חובה-מקצין העיר חייל, מתנדבת-אישור על שירותה האמור ע"י גוף מוכר

 

 

נכי צה"ל, שארים נפגעי פעולות איבה (ט.10) 

 

66% *

נכי צה"ל-אישור לשכת שיקום/מ. הביטחון, שארים, נפגעי פעולות איבה-אישור המוסד לביטוח לאומי

 

 

 

 

*     מוגבל לשטח עד 70 מ"ר; למשפחה בת 5 נפשות ומעלה-מוגבל לשטח עד 90 מ"ר.

*     כפוף לחוק ולתקנות לכשיתפרסמו.