אגף תכנון תנועה, דרכים וגנים 
מידע על פרוייקטים בביצוע 

הנהלת האגף מטפלת בנושאים שונים כגון:

* אישור סופי של תוכניות המתוכננות על ידי האגף או על ידי יזמי חוץ.
* הכנת המכרזים השונים בנושא מדידה, תכנון דרכים ותכנון ופיתוח גנים ונוף ואישורם בוועדת המכרזים.
* ייצוג בישיבות המשותפות עם משרד התחבורה בנושא פיתוח דרכים של חברת  יפה נוף.
* ריכוז ועדת תותח (תנועה ותחבורה חיפה) המשותפת לעירייה, חברת יפה נוף, משרד התחבורה והמשטרה.
* השתתפות בוועדת גילן (גישה למוגבלי ניידות).
* המשק התת קרקעי - חברת חשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, חברות סלולריות (סלקום), מים, ביוב, ניקוז וכדומה.
* הכנת תוכנית העבודה השנתית של האגף והתקציבים הדרושים כולל עם מ. התחבורה.
* הכנת הסכמי פיתוח עם יזמים בנושאי דרכים וגנים.
* טיפול בהתנגדויות לבקשות בניה.
* הנחיות תכנוניות לבניינים חדשים ותוספות בניה.
* הנחיות לגבי חישוב שטחי בניה בבניה חדשה קיימת.
* אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו.
* בדיקה בשטח של כל תכנית לשינויים לפני הבאתה לדיון בועדה המקומית.

 

מחלקות האגף:

 

המחלקה לתכנון דרכים - עוסקת בנושאים הבאים:
         מדידות מצב קיים של רשת הדרכים העירוניות  - (למעט הדרכים העורקיות שבאחריות חב’ יפה נוף).
         הכנת רשימת רחובות להכרזה במועצת העירייה - כולל פרסום בעיתונים והכנת רשימת היטלי הכבישים לגבייה  
      מבעלי המגרשים הגובלים ומסירתם למחלקה לפקוח על הבניה או למחלקה לתקבולים.
         תכנון כבישים והכנת אומדנים לעבודות סלילה ושיקום רחובות בעיר.
         פיקוח עליון בעת ביצוע עבור סלילה ושיקום רחובות
         הכנת החומר לוועדת שמות והשתתפות בה, עדכון מפות העיר עם מספרי בתים.
         מתן אישור והערות לתכנון המוגש ע"י מחלקות העירייה וחברת יפה נוף וגורמיי חוץ כגון: שיכון עובדים, משרד
      השיכון ויזמים פרטיים.
         מתן התייחסות לפניות ותלונות הציבור , ומידע לקהל בכל הקשור לגושים חלקות ומספרי בתים.
         מתן הנחיות לתכנון ולביצוע בהתאם לתנאי היתר הבניה לסלילת רחובות .
         בדיקה ומתן אישור לתוכניות תאום מערכות של גורמים שונים כגון ח"ח, בזק, אגף מב"ת.
         אינפורמציה וארכיב – ריכוז ואחסון המידע הטכני הכולל את תכניות הדרכים בעיר.
 
היחידה לתכנון נוף - אחראית על תכנון הנוף בעיר – השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי הפתוח.
       ייזום וקידום תכנון נוף - תכנית אב לואדיות, הנחיות לתכנון שטחים פתוחים, תוכנית והנחיות לשפת רחוב וכו'
       הנחיות וליווי תכנון נוף – תכניות בניין עיר, תכנית מתאר, הנחיות לנספחים נופיים וחוות דעת נופית לתכניות 
      בניין עיר, לתכניות מדיניות ולתכניות שימור
        המרחב הציבורי הפתוח – תכנון, הנחיות וליווי, התחדשות של מתחמים עירוניים, כיכרות ורחבות, רחובות
      וגנים ציבוריים
        הפרק הנופי בהיתרי בנייה - אישור תכניות פיתוח להיתר בנייה - שכונות חדשות, בנייה חדשה, חוף הים, 
      פארקים, גנים וכו'
        ייעוץ תכנון נוף בוועדות עירוניות - פיסול חוצות, נגישות,  קירות אקוסטיים, הנחיות לתכנון רחובות
        תאום בין גופי תכנון לגופי ביצוע ותחזוקה
 
המחלקה לתכנון תנועה - עוסקת במגוון נושאים הקשורים לתנועה כגון:
         תכנון הסדרי תנועה 
         תכנון פסי האטה
         מעקב אחר תאונות דרכים וטיפול בנקודות תורפה
         תכנון הסדרי חניה בעיר
         אישור תוכניות חניה במסגרת התרי בניה
         מתן הערות לתכנית בנין עיר
         טיפול בחניות נכים
         אישור הסדרי תנועה זמניים במסגרת היתר חפירה
         פיקוח עליון בשטח בפרוייקטים של האגף
         מתן תעודות עובד ציבור ועדויות בבתי משפט
         טיפול בקליטת תמרורים ומערכת לניהול תמרורים
         ניהול וועדת תאום תנועה מקומית ומרכזית.
         סיורים תקופתיים בשטח 
 
היחידה לפיקוח על ביצוע דרכים וגנים היחידה עוסקת במגוון נושאים במסגרת התנאים להיתר בניה:
         מתן הנחיות ליזמים לביצוע פיתוח דרכים (סלילה , הרחבה , סלילת מדרכות , קירות וכו’).
         מתן הנחיות ליזמים לביצוע פיתוח גנים , שיקום מדרונות ושפכי חפירה , רצועות גינון בחזית המגרש.
         פיקוח על ביצוע העבודות בשטח ומתן המלצה לאישור איכלוס (טופס 4 )
         טיפול בקבלת ערבויות לביצוע עבודות כולל טיפול בשחרור ערבויות
         גמר ביצוע העבודות וטיפול בהשלמת פיתוח בגמר הבניה ע”י העירייה במסגרת היטלי דרכים ששולמו ע”י היזמים


                 


נושאים שאולי יעניינו אותך

צור איתנו קשר
שעות פעילות:
מענה בטלפון:

מזכירות - 8356814

 

המחלקה לתכנון נוף

נטע טלמור - 8356879

 

המחלקה לתכנון דרכים - פרטים סטנדרטיים

מרינה פלדמן - 8356875

 

המחלקה לתכנון דרכים - מפות העיר 

יורי ברויימן - 8356183

 

המחלקה לתכנון תנועה - אישור חניה

רשא ניקולא - 8356180

 

המחלקה לתכנון תנועה - חניית נכים

כרמלית זנדברג - 8356874

 

היחידה לפיקוח על תנאי היתרי בניה, דרכים וגנים 

ספי בולנסקי - 8356196

מענה בפקס:
מענה במייל: