הנחות מארנונה כללית

עיריית חיפה מעניקה את ההנחות בשיעורים המירביים שאושרו בתקנות.
סכום ההנחה מופיע בהודעת התשלום (מתחת לציון החיוב השנתי).
ההנחות שניתנו מבוססות על נתונים שנתקבלו בעירייה מגורמי חוץ שונים (ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכו').
באם מגיעה לך הנחה אשר אינה מופיעה בפנקס התשלומים, אנא פנה אלינו עם המסמכים הנדרשים.